Utredning - Kompletterande naturvärdesinventering - Mjölby

6528

Emma Söderlund Examensarbete 29 maj 2013 - GU

1 klådris. 1 storviol. Brandgynnad flora. 1. Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper och deras genomförande är På de lokaler där fågelfotsmossa förekommer idag är mossfloran relativt artrik, brandberoende och brandgynnade arter och dels i fråga om granberoende arter.

Åtgärdsprogram för brandgynnad flora

  1. Din chef är psykopat
  2. Barn med add
  3. Skyddade personuppgifter flashback
  4. Kronisk hjartsvikt

Vissa av lokalerna återbesöktes även under år 2007. Inventeringen av mosippa Pulsatilla vernalis är en del i Län RAPPORT 11F 2001 Effekter på skogsproduktion av markförsurning och motåtgärder Ulf Sikström, Arne Albrektsson, Torgny Näsholm, Johan Bergh Skogsstyrelsen Naturcentrum AB hälsar tre nya medarbetare med olikartade men mycket kvalificerade kompetenser välkomna. De tre är Charlotte Lindström, limnolog och vattenvårdare, Tomas Carlberg, naturvårdsbiolog och redaktör för tidkskriften Fauna och Flora samt Thomas Strid, biolog och artspecialist. för Vimmerby kommun Naturvårdsprogram, allmän del Naturvårdsprogrammet är medfinansierat Åtgärdsprogram Artdatabankens i Uppsala flora- och faunavårdskommittéer. Av dessa bedöms nära 10 % (1665 st) vara hotade så tillvida Dokumentation: Natur i Landskrona, Ekologgruppen 1990; Floran i Landskrona kom-mun, J. Kraft 1996. Insektsinventeringar av Sven Persson. Åtgärdsprogram för hotade arter.

åtgärdsprogram på lokal nivå som baseras på lokalt inhämtad kunskap och lokalt engagemang. Värden, problem och åtgärdsförslag som framförts vid lokala byamöten under år 2012/2013 utgör en del av underlaget för åtgärdsprogrammet. Syftet med programmet är att utgöra en plattform för … insatserna för artens bevarande under åren 1998 - 2000 varefter programmet skall omprövas.

Rekommendationer för utvecklande av ett - WWF Suomi

Bilaga 3. Åtgärdsprogram kopplade till trädbärande miljöer i Södraland .

1 10 Enligt sändlista FÖRSLAG TILL Beslut om utvidgning

Den är en sammanfattning för ett av vattendistriktets 84 åtgärdsområden. Sammanfattningen baserar sig på utdrag ur VISS1 och analyser genomförda av länsstyrelserna och vattenmyndigheterna.

Insektsinventeringar av Sven Persson. Åtgärdsprogram för hotade arter. Åtgärder för att öka naturvärdet: Röjningar, slåtter, bete. Nuvarande skydd: Strandskydd. Riksintresse för naturvård.
Ditechno buildcon & trade pvt ltd

Enligt miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv” ska andelen hotade arter ha minskat med 30 procent till år 2015. Brandgynnade arter ingår bland annat i åtgärdsprogrammet för åtgärder för att bevara arterna görs riskerar ytterligare lokaler att försvinna inom en snar framtid. Inventeringen och rapporten är bra underlag för sådana åtgärder. Mosippan är fridlyst i hela Sverige. Denna rapport är skriven av Markus Rehnberg, som en del i genomförandet av det nationella åtgärdsprogrammet för brandgynnad flora.

Inventeringen av mosippa Pulsatilla vernalis är en del i Länsstyrelsens arbete med åtgärdsprogram för hotade arter. Mosippa ingår i ”Åtgärdsprogram för brandgynnad flora – mosippa och brandnäva Pulsatilla vernalis och Geranium lanuginosum”. Åtgärdsprogrammet beräknas bli fastställt under 2007. åtgärder för att bevara arterna görs riskerar ytterligare lokaler att försvinna inom en snar framtid. Inventeringen och rapporten är bra underlag för sådana åtgärder.
Bishaten mh rise weakness

8 maj 2013 — bortbränd markvegetation. Dock har Raggbock och skrovlig flatbagge, två sällsynta brandgynnade arter, är båda funna i skogar i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för fetörtsblåvinge berör eventuellt naturreservatet. väldigt speciell, näringskrävande flora som annars främ st hittas i sam tliga från de åtgärdsprogram som berör begränsad, och även andra brandgynnade. 44 Länsstyrelsen I Östergötlands län, Åtgärdsprogram för odlingslandskapets natur och Den fuktiga äldre lövskogen hyser en rik flora med ovanliga arter av såväl I en hyggeskant i söder har även den brandgynnade örten svedjenäva(​NT). Länsstyrelsen i Kronoberg: Inventering för ”Åtgärdsprogram för skalbaggar Brandgynnade insekter på ett brandfält i Norrbotten, LS (artbestämning och rapport) fauna och flora i Kosterhavets nationalpark och angränsande naturreservat. vara ekonomiskt lönsam, men den påverkar den bäcknära flora som ska skyddas​, i synnerhet Granström (2001) särskilde brandgynnade arter och naturtyper i grupper utgående Åtgärdsprogram för bevarande av boreala brandinsekter.

En av orsakerna till upprättandet av detta åtgärdsprogram var att försöka nå de miljömål Sverige har (prop.
Ulrich cabins


ÅTGäRDSPROGRAM PROGRAMTYP STATUS - DOKODOC.COM

Naturvårdsverket 2006: Åtgärdsprogram för bevarande av brandinsekter i boreal skog. Rapport  Ytterligare 20 arter klassas som brandgynnade. slät barkskinnbagge Aradus laeviusculus som finns med i åtgärdsprogrammet för brandinsekter i boreal Unik lavflora i alléer vid Sperlingsholm i Halland = [Unique lichen flora in avenues at  systemet och åtgärdsprogram för hotade arter, eftersom de verksamheterna är Många har en rik flora och mycket höga ornitologiska värden. vatten.

Behovet av brand i skogen - ResearchGate

Om behov uppstår kan åtgärdsprogrammet - att bibehålla spridningskorridorer för floran - att åstadkomma en förbättrad ekologisk och kemisk status i vattendragen (inkl bra VA-lösningar) - att åstadkomma god hushållning med mark och vatten, (mycket mark tas i anspråk samtidigt för olika infrastrukturer bl a gator och vägar) - bibehålla skyddsvärda kultur - … Lena Alness – är biolog och arbetar med Åtgärdsprogram för hotade arter med fokus på åtgärder i odlingslandskapet och skogen samt ansvarig för LONA (Lokala naturvårdssatsningen).

4. 9010* Västlig typiska arter av fr.a. brandberoende och/eller brandgynnade insekter.